Chương trình số 51-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Ngày 10/5/2024 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng ban hành Chương trình số 51-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Về mục tiêu tổng quát

Phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực mới, then chốt, trọng yếu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

Về mục tiêu cụ thể

- Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, nhất là chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực mới, then chốt, trọng yếu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ; quan tâm đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị, quản lý, giáo dục, y tế, văn hoá, văn học, nghệ thuật.

- Chú trọng phát triển số lượng trí thức có trình độ sau đại học đáp ứng mức chuẩn theo quy định cho tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo, y tế, cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và các đơn vị sự nghiệp về khoa học, công nghệ.

- Thực hiện đạt các mục tiêu theo Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025.

- Đến năm 2025, phấn đấu năng suất lao động tăng từ 6,2 - 6,5%/năm, đóng góp của khoa học, công nghệ từ đội ngũ trí thức thông qua năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong cả giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 40% GRDP.

- Đến năm 2030, phấn đấu năng suất lao động tăng từ 7,2 - 7,5%/năm, đóng góp của khoa học công nghệ từ đội ngũ trí thức thông qua năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong cả giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 45%.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2045

Đến năm 2045, xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh lớn mạnh, bảo đảm chất lượng và số lượng, có cơ cấu hợp lý trong tất cả các ngành, lĩnh vực, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra tại Chương trình số 51-CTr/TU quy định 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức. (2) Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài. (3) Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức. (4) Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. (5) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức./.

MH

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220285