Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50 /2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, cồng bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 915
Tải về
49 /2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 904
Tải về 10
47 /2017/QĐ-UBND 28/12/2017 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức, biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 945
Tải về 8
46/2017/QĐ-UBND 25/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 913
Tải về 1
45 /2017/QĐ-UBND 21/12/2017 Ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 936
Tải về 1
44 /2017/QĐ-UBND 15/12/2017 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối vói người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 880
Tải về 3
43 /2017/QĐ-UBND 13/12/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối vói cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 919
Tải về 7
42 /2017/QĐ-UBND 13/12/2017 Về việc bãí bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Úy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 930
Tải về
41 /2017/QĐ-UBND 08/12/2017 Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 945
Tải về 10
40 /2017/QĐ-UBND 30/11/2017 Ban hành quy định trình tự thực hiện cưỡng chế thi hành quyêt định giải quyêt tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 748
Tải về 3
12345678