Cục Thống kê ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  Ngày 06/6/2024 Cục Thống kê tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-CTSTR về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Kế hoạch số 31/KH-CTSTR được ban hành nhằm triển khai có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo chức năng nhiệm vụ quản lý của Cục Thuế, để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Kế hoạch quy định 04 nhóm nội dung thực hiện gồm: (1) Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. (2) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. (3) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. (4) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Tại Kế hoạch cũng quy định Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở ngành tỉnh có liên quan, các đơn vị thuộc và
trực thuộc Cục Thuế triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp
luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử theo nội dung Kế hoạch
này; tổng hợp, xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản
lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 15/11/2024. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế phối hợp với phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này./.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220145