Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Nhằm triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 31/KH-CTSTR ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; đánh giá thực trạng việc thi hành các quy định pháp luật về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử. Kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Kiến nghị, cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các quy định của pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn, góp phần hoàn thiện pháp luật, ngày 13/6/2024, Cục thuế Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 33/KH-CTSTR về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Thành phần Đoàn Kiểm tra: Lãnh đạo Cục Thuế - Trưởng đoàn; 01 Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thành viên; 01 Lãnh đạo Phòng Tuyên truyền, Hỗ trợ người nộp thuế, Thành viên; 01 Lãnh đạo Phòng Thanh tra, kiểm tra, Thành viên; 01 Lãnh đạo Văn phòng Cục Thuế, Thành viên; 01 công chức các Phòng nêu trên tham gia Thành viên Đoàn (riêng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế cử 02 công chức tham gia, trong đó 01 công chức phụ trách công tác thương mại điện tử và 01 công chức phụ trách công tác pháp chế).

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử theo thẩm quyền quản lý. Nội dung kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

Đối tượng kiểm tra: Tiến hành kiểm tra công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại các huyện, thị xã, thành phố và một số tổ chức, cá nhân đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, cụ thể:

 - Kiểm tra trực tiếp: Tại Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng (bao gồm thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên); Chi cục Thuế khu vực Châu Thành (bao gồm huyện Châu Thành và huyện Mỹ Tú); Chi cục Thuế khu vực Thạnh Thị (bao gồm huyện Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm).

 - Kiểm tra gián tiếp: Tại Chi cục Thuế khu vực Long Phú (bao gồm huyện Long Phú, huyện Trần Đề, huyện Cù Lao Dung); Chi cục Thuế thị xã Vĩnh Châu; Chi cục Thuế huyện Kế Sách thông qua báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi Đoàn Kiểm tra Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian kiểm tra: Thời gian thực hiện trong quý III năm 2024.

Tại Kế hoạch quy định trách nhiệm của Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế tham mưu thành lập Đoàn Kiểm tra; Chuẩn bị nội dung, tài liệu có liên quan đến hoạt động kiểm tra theo nội dung Kế hoạch này; Chủ trì tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; Rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo nội dụng tại khoản 1 mục 2 Kế hoạch số 31/KH-CTSTR ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng; Tham mưu Cục trưởng Cục Thuế ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhỡ các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử năm 2024.

 Đồng thời quy định trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế - Các Phòng thuộc Cục Thuế: Phối hợp với phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này. Chi cục Thuế huyện, thị xã, khu vực phối hợp với Đoàn kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn theo nội dung Kế hoạch này, báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra./.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220053