Sóc Trăng ban hành Công văn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Để kịp thời triển khai đồng bộ những nội dung đề ra tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Ngày 02/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 181/UBND-NC về việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:

- Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai đầy đủ, toàn diện và hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi, chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, địa phương quản lý. Trong xử lý vi phạm hành chính cần nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật không vi phạm vào các quy định cấm theo Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP. Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền.

- Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền được giao tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn cấp xã; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm minh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Kinh phí thực hiện: Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động lập dự toán kinh phí phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định  Luật ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 05/7/2021 đối với báo cáo 06 tháng và trước ngày  25/11/2021 đối với báo cáo năm 2021, để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Thông tin chi tiết xem tại Công văn số 181/UBND-NC ngày 02/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Thông báo mới


Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  • Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2434984