Sóc Trăng ban hành Công văn đôn đốc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Để kịp thời triển khai đồng bộ, toàn diện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Bộ, ngành Trung ương năm 2021 và Công văn số 284/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 01/02/2021 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.

Ngày 09/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 231/UBND-NC về việc đôn đốc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) thực hiện nghiêm công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện phát hiện trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1951/UBND-NC ngày 06/11/2020 về việc chỉ đạo công tác theo dõi thi hành pháp luật trong 03 lĩnh vực trọng tâm năm 2020 gồm: Bảo vệ môi trường, đăng ký giao dịch bảo đảm và  quản lý xử lý vi phạm hành chính.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và địa phương Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đồng thời thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo quy định của Nghị định này. Trong đó, chú trọng thực hiện đầy đủ các hoạt động như: Thu thập, thông tin, xử lý, tiếp nhận thông tin thuộc phạm vi Sở, Ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện quản lý; Kiểm tra, điều tra, khảo sát theo đúng Kế hoạch do cơ quan, đơn vị ban hành; Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5, Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP…là căn cứ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện hàng năm.

- Các Sở, ngành và UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực trọng tâm của UBND tỉnh phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương.

- Các Sở, ngành: Tư pháp, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 tại Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh.

 - Chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị “nóng” về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý của các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo tính khả thi, tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp người làm công tác pháp chế hợp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả công tác pháp chế nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp huyện quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý số lượng người làm công tác theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác này tại địa phương.

 - Bố trí đủ kinh phí hàng năm theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính để triển khai đầy đủ, hiệu quả, thực chất các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch của Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã đề ra.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Thông tin chi tiết xem tại Công văn số 231/UBND-NC ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

                                                                          Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Thông báo mới


Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (31/05/2021)
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (10/07/2020)
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng (21/04/2020)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2471803