Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021

Để triển khai kịp thời, thực chất và hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ giao về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021.

Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để tổ chức thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục rà soát các quy định về phí, lệ phí thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện các quy định chưa phù hợp, tạo gánh nặng, làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật phí và lệ phí xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Rà soát, lập danh mục các quy định trong văn bản QPPL liên quan đến đầu tư, kinh doanh có nội dung chưa rõ, khó hiểu, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu khả thi, khó tuân thủ để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

3. Công bố kịp thời, đầy đủ, công khai rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện đầu tư kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; các nội dung được sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong các lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật.

4. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các mô hình hoạt động trong thực tiễn nhằm thu thập, cập nhật thông tin, tiếp nhận ý kiến phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh như Cà phê doanh nghiệp, Cà phê kết nối..., nhằm tăng cường hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Tăng cường thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng.

5. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Trường hợp không giải quyết được thì có văn bản giải thích, thông tin trả lời rõ ràng cho doanh nghiệp được biết, công khai kết quả xử lý kiến nghị, phản ánh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc trên các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp theo quy định.

6. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ số B1, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp.

Thông tin chi tiết xem tại Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh.

 

                                                                                     Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Thông báo mới


Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (31/05/2021)
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (10/07/2020)
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng (21/04/2020)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2471803