Văn phòng Ủy ban nhân dân ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2024
Ngày 20/5/2024, Văn phòng Ủy ban nhân dân ban hành Kế hoạch số 19/KH-VPUBND thực hiện công tác pháp chế năm 2024.

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (gọi tắt là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế (gọi tắt là Thông tư số 01/2015/TT-BTP); - Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế tại Văn phòng UBND tỉnh trong các lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

Tại Kế hoạch quy định 07 nội dung thực hiện gồm: (1) Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế. (2) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. (3) Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. (4) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. (5) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. (6) Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. (7) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

Tại Kế hoạch quy định căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai thực hiện. Tổ pháp chế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế cho Sở Tư pháp theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Tổ pháp chế để tổng hợp, trình Chánh Văn phòng xem xét, giải quyết./.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188478