Hiệu quả tích cực trong công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 – 2023
Thực hiện Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, ngày 13/11/2018 Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng và Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng tiến hành ký kết Chương trình phối hợp số 02/CTPH-STP-HLG về thực hiện công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2018 – 2023. 

Chương trình phối hợp số 02/CTPH-STP-HLG quy định cụ thể 04 nội dung phối hợp và trách nhiệm của Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, hai bên đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

- Về công tác xây dựng pháp luật: Sở Tư pháp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, pháp chế... Từ đó góp phần quan trọng đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được đồng bộ, thống nhất, hợp hiến, hợp pháp. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được các cấp hội chú trọng, theo đó Hội Luật gia tỉnh tham gia đóng góp ý kiến đối với 43 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trung ương và văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Sở Tư pháp tổ chức 05 Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật vừa được Quốc hội thông qua cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện pháp chế các sở, ban, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trong đó có đại diện lãnh đạo và báo cáo viên của Hội Luật gia tỉnh. Đồng thời, tổ chức 413 hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phổ biến, giáo dục pháp luật với trên 94.415 lượt đại biểu tham dự. Ngoài ra, thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”, Ban Chỉ đạo Đề án triển khai, tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý có hiệu quả tại 55 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 5.520 người tham dự, trong đó tư vấn trực tiếp 1.180 vụ việc lĩnh vực hôn nhân, gia đình, đất đai, dân sự….

- Công tác hòa giải ở cơ sở: Sở Tư pháp đã hỗ trợ các địa phương tổ chức 105 Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh với 16.000 lượt tập huấn viên cấp huyện và hòa giải viên ở cơ sở tham dự, trong đó có hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia. Ngoài ra, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh cũng quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên ở cơ sở; Hội Luật gia tỉnh chú trọng vận động hội viên tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

- Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã ký kết hợp đồng trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Trung tâm tư vấn pháp luật đã tư vấn pháp luật trực tiếp cho 1.016 trường hợp, trong đó có đối tượng thuộc trường hợp trợ giúp pháp lý.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Ngành Tư pháp và Hội Luật gia sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật hiệu quả của Ngành Tư pháp và Hội Luật gia; tiếp tục xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong việc truyền thông, góp ý, tham gia phản biện dự thảo chính sách pháp luật gắn với việc thực hiện Đề án “Tổ chức chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội./.

        Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974966