Triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 08/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Kế hoạch số 84/KH-UBND được ban hành nhằm phát huy vai trò của luật gia và Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), cung cấp kịp thời, có chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, quyền được thông tin và cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân; tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL trên cơ sở phát huy vai trò của luật gia và Hội Luật gia các cấp, vận động, thu hút các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp góp phần tăng cường hiệu quả thực thi công vụ và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối tượng thực hiện Đề án gồm các cấp Hội Luật gia, hội viên Hội Luật gia Việt Nam; vận động, thu hút các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp cùng tham gia; người dân, trong đó tập trung ưu tiên cho các nhóm đặc thù, yếu thế trong xã hội. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.

Tại Kế hoạch số 84/KH-UBND quy định 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: (1) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò và phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác PBGDPL. Tăng cường chỉ đạo, giao nhiệm vụ PBGDPL cho các cấp Hội. (2) Phát huy vai trò thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của Hội Luật gia các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL. Xây dựng chương trình làm việc cụ thể, có nội dung, mục tiêu rõ ràng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị, cấp Hội. (3) Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL của Hội Luật gia các cấp. (4) Nâng cao năng lực cho Hội Luật gia các cấp để tham gia thực hiện PBGDPL. (5) Xây dựng các mô hình, cách làm chuyên nghiệp, hiệu quả để thu hút các luật gia và nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL. Rà soát, đánh giá lại mô hình Trung tâm Pháp luật cộng đồng tại xã, phường, thị trấn của Hội Luật gia; tiếp tục nhân rộng các mô hình đang phát huy hiệu quả, trên cơ sở đó tổ chức tổng kết, chuẩn hóa mô hình và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. (6) Trên cơ sở định hướng công tác PBGDPL, hằng năm và theo từng giai đoạn của các cơ quan Nhà nước, Hội Luật gia các cấp tổ chức PBGDPL cho cán bộ, hội viên và Nhân dân. Hằng năm, các cấp Hội và hội viên tham gia PBGDPL, đưa pháp luật vào cuộc sống, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; các tổ chức Hội Luật gia cấp xã tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. (7) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia cùng Hội Luật gia các cấp thực hiện PBGDPL. (8) Chuyển đổi số trong PBGDPL thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho từng khâu của công tác PBGDPL. (9) Tham gia đổi mới, đa dạng hóa nội dung, cách thức thực hiện PBGDPL. Phát huy hiệu quả các kênh thông tin pháp luật của Hội Luật gia các cấp như: tạp chí, bản tin pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật ... nhằm góp phần hỗ trợ việc tiếp cận pháp luật của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế. (10) Phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và các đề án khác có liên quan sau khi được triển khai. (11) Triển khai, nhân rộng các hoạt động chỉ đạo điểm. (12) Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án./.

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188282