Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024
Ngày 14/5/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 431/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024, đã phân công Đoàn kiểm tra triển khai một số nội dung cụ thể:

1. Đoàn kiểm tra về lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng

Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

2. Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật

Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

3. Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng; hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực Xây dựng

Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực Xây dựng; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực Xây dựng; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

4. Đoàn kiểm tra về lĩnh vực phát triển đô thị

Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phát triển đô thị; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực phát triển đô thị; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

5. Đoàn kiểm tra về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

6. Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc

Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tấn Hòa

 

 

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188325