Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; ngày 08/02/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao thuộc thẩm quyền của địa phương tại Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tuân thủ chặt chẽ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật của Trung ương và địa phương. Nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí và năng lực của công chức pháp chế đảm bảo tham mưu tốt cho Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh trong công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

c) Đối với những dự thảo có nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; cơ quan chủ trì soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dự thảo.

d) Nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, chi tiết các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

đ) Khi được giao xây dựng văn bản quy định chi tiết nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội thông qua: Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh phải tăng cường đôn đốc, chỉ đạo đơn vị tham mưu khẩn trương soạn thảo các dự thảo, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã giao và thời hạn trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của các Luật. Hạn chế tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

e) Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi văn bản do đơn vị tham mưu soạn thảo, ban hành có nội dung trái pháp luật.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05/CT-UBND./.

Tải file: Chỉ thị số 05/CT-UBND.pdf

                                                                Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL

Thông báo mới


Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (31/05/2021)
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (10/07/2020)
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng (21/04/2020)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2471803