Sóc Trăng ban hành Công văn triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023
Để triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (viết tắt là Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ngày 06/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 219/UBND-NC để hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính. 

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các Cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện các nội dung sau đây:

- Căn cứ nội dung, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai đầy đủ, toàn diện và hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản QPPL hướng dẫn thi hành.

- Các Sở, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Đối với UBND cấp huyện tùy vào tình hình thực tế tại địa phương để lựa chọn các lĩnh vực phù hợp tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu và người có thẩm quyền xử phạt trên địa bàn cấp huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, địa phương quản lý.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc quản lý người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiến hành lập Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trước ngày 15/3/2022 theo Điều 12 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP trên cơ sở thẩm quyền được giao tại Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ và thực hiện việc kiểm tra định kỳ, theo địa bàn, chuyên đề hoặc đột xuất theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định.

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn cấp xã; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân trên địa bàn cấp xã; kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm minh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Thông tin chi tiết xem tại Công văn số 219/UBND-NC ngày 06/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

                                                                                                       Thanh tra Sở

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
  • Quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật (07/11/2023)
  • Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (16/10/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3133737