Hiệu quả tích cực trong công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức và chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong tình hình mới. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được tỉnh Sóc Trăng chú trọng triển khai và đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan chuẩn tiếp cận pháp luật quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, hàng năm Sở Tư pháp chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản liên quan nhằm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung quy định.

 Bên cạnh đó, trong năm 2022, Sở Tư pháp đã tổ chức 11 Hội nghị tập huấn hướng dẫn, phổ biến quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật và phổ biến kiến thức pháp luật cho 1.250 đại biểu tham dự; biên soạn và cấp phát miễn phí 500 Sổ tay hướng dẫn về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và gắn với tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới cho 160 đại biểu tham dự.
 Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng mở chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” mỗi tháng 01 kỳ với thời lượng từ 10 - 12 phút/tháng; hợp đồng với Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời lượng mỗi tháng 04 kỳ, mỗi kỳ từ 10 - 15 phút, thực hiện lổng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tiếp tục vận hành Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Zalo Official Account “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng”; Trang Facebook “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng” nhằm tạo kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó thông tin, tuyên truyền về các quy định liên quan công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được nhanh chóng, kịp thời.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong năm 2022, tỉnh Sóc Trăng có 108/109 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ 99,1% (tăng 2,77% so với năm 2021).

Ngoài ra, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đồng thời là cơ quan phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan tiếp cận pháp luật thuộc nội dung thành phần của Bộ Tiêu chí về huyện nông thôn mới và quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh; Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025, Sở Tư pháp đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực chất, đồng bộ, đúng quy định các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trong năm 2022, Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 18.4 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của 06 đơn vị xã; thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của 07 đơn vị xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các địa phương cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định góp phần quan trọng vào quá trình tổ chức và thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được gắn với mục tiêu phấn đấu trong năm 2023 đạt tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục chú trọng công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan công tác này tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy tối đa vai trò của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện để tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất, khả thi các nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188310