Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch”
Ngày 10/5/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 818/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch”.

Về đối tượng thi đua gồm:

- Tập thể:  Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các tập thể trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan. Các đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan. Sở Tư pháp, các tập thể có liên quan trực thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.

- Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan. Công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Về thời gian thực hiện: Phong trào thi đua cao điểm được triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 31/10/2024. Tổng kết phong trào thi đua được thực hiện vào dịp tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017- 2024 (ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ) - quý IV/2024.

Về thẩm quyền, hình thức khen thưởng:

- Khen thưởng theo thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương: Căn cứ kết quả triển khai phong trào thi đua, đề nghị các Bộ, ngành trung ương, địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

- Khen thưởng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”: Trên cơ sở kết quả đề nghị xét khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua. (Bộ Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn về tổng kết đợt thi đua và xét, đề nghị khen thưởng)

Về nội dung thi đua:

- Các địa phương đang triển khai thực hiện số hóa

Các địa phương bắt đầu triển khai Kế hoạch số hóa: Cơ quan Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch các địa phương chủ động, kịp thời và quyết liệt tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp quan tâm sâu sát, chỉ đạo bố trí kinh phí, thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của mình phù hợp với Kế hoạch số hóa của địa phương. Triển khai thực hiện các bước số hoá sổ hộ tịch, tranh thủ học tập kinh nghiệm các địa phương có điều kiện, hoàn cảnh tương ứng đã thực hiện xong việc số hóa; thường xuyên báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện về cơ quan đầu mối của Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) hàng tuần. Tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa là tiêu chí quan trọng trong việc xét khen thưởng.

 Các địa phương đã thực hiện việc nhập dữ liệu số hóa vào Phần mềm 158, đang phê duyệt dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử: Tăng cường rà soát, đối chiếu bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu đã số hóa, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dữ liệu từ Phần mềm hộ tịch 158 vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Tùy theo điều kiện của địa phương, chủ động phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền rà soát đối chiếu, xử lý dữ liệu hộ tịch đã số hóa với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo phương thức số hóa đến đâu rà soát, đối chiếu đến đó (cuốn chiếu) hoặc theo phương thức đối chiếu toàn bộ dữ liệu theo Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC; báo cáo cập nhật tiến độ thực hiện theo định kỳ hàng tháng và thống nhất phương thức rà soát, đối chiếu dữ liệu với cơ quan đầu mối của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, hướng dẫn việc số hóa (nhập dữ liệu, quét đính kèm trang sổ hộ tịch tương ứng, phê duyệt chuyển thành dữ liệu chính thức trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử).

Các địa phương thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình 1292/HTQTCT-QLHC: Chủ động thực hiện tiếp nhận, rà soát, đối chiếu dữ liệu đã nhập do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trích xuất, bàn giao, khẩn trương thực hiện việc chuyển dữ liệu vào Phần mềm 158 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đề xuất, bám sát và triển khai thực hiện ngay khi được Ủy ban nhân dân có thẩm quyền bố trí kinh phí quét (scan), đính kèm trang sổ tương ứng với dữ liệu trong Phần mềm 158, phê duyệt dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sau khi đính kèm, hoàn thiện việc số hóa. Sẵn sàng dữ liệu để rà soát, đối chiếu với dữ liệu tương ứng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm dữ liệu đúng, chính xác, xác định số định danh làm cơ sở thiết lập bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử cá nhân theo phương châm “Đúng, đủ, sạch, sống”. Phối hợp cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rà soát, đối chiếu dữ liệu ngay sau khi hoàn thành việc số hóa.

- Các địa phương đã hoàn thành việc số hóa: Có Báo cáo nghiệm thu, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu số hóa. Chủ động phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền rà soát đối chiếu, xử lý dữ liệu hộ tịch đã số hóa với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC. Chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch khai thác, sử dụng bảo đảm hiệu quả, đúng quy định./.

MH

 

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188355