Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Nhằm kịp thời triển khai những nội dung được UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp tại Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2023 thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Ngày 16/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Việc ban hành Kế hoạch này nhằm tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục; Phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai, kịp thời phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định pháp luật hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể nội dung Kế hoạch như sau:

- Đối tượng kiểm tra: UBND cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

+ Cấp huyện (07 đơn vị cấp huyện): UBND huyện Mỹ  Xuyên, huyện Long Phú, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Tú, thị xã Ngã Năm, huyện Cù Lao Dung và thành phố Sóc Trăng;

+ Cấp xã (14 đơn vị cấp xã): UBND xã Ngọc Đông và xã Hòa Tú 1 – huyện Mỹ Xuyên; UBND thị trấn Long Phú và xã thị trấn Đại Ngãi – huyện Long Phú; UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa và xã Mỹ Phước – huyện Mỹ Tú; UBND xã Thạnh Trị và xã Vĩnh Lợi – huyện Thạnh Trị; UBND xã Vĩnh Quới và xã Mỹ Bình – thị xã Ngã Năm; UBND thị trấn Cù Lao Dung và xã An Thạnh 1 – huyện Cù Lao Dung; UBND phường 2 và Phường 10 – thành phố Sóc Trăng.

- Nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm:

+ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

+ Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính;

+ Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính.

- Thời gian dự kiến kiểm tra: Dự kiến kiểm tra Quý II, Quý III năm 2023.

- Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở làm việc của các cơ quan, địa phương được kiểm tra.

- Thời hạn kiểm tra: không quá 03 ngày làm việc/01 đối tượng được kiểm tra. Trường hợp cần thiết có thể gia hạn thêm không quá 03 ngày làm việc.

Đồng thời, tại Kế hoạch này Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan, địa phương được kiểm tra có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Thông tin chi tiết xem tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh./.                                                                                              

                                                                                        Thanh tra Sở Tư pháp


Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
  • Quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật (07/11/2023)
  • Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (16/10/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3133428