Chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 14/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 1357/UBND-NC về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng, chứng thực được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo; các đơn vị, địa phương có liên quan nhìn chung thực hiện tốt công tác công chứng, chứng thực thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, tổ chức chưa tuân thủ, trình tự và thủ tục công chứng, chứng thực, từ đó để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Thực hiện chứng thực theo thẩm quyền các hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản, chú trọng đến trình tự thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực (hoặc người tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa) đảm bảo tuân thủ các quy định chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

- Người tiếp nhận hồ sơ và người thực hiện chứng thực kiểm tra kỹ giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, xem xét ý chí tự nguyện, sự minh mẫn, nhận thức, làm chủ được hành vi của các bên tham gia khi thực hiện chứng thực. Lưu ý, các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người tiếp nhận hồ sơ hoặc người thực hiện chứng thực, trừ trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực thì có thể ký trước vào hợp đồng.

- Đối với việc chứng thực chữ ký giấy mua, bán, tặng cho xe cá nhân, cơ quan thực hiện chứng thực khi tiếp nhận các hồ sơ chứng thực cần phải tuyên truyền, giải thích rõ về tính chất, trách nhiệm, hệ quả pháp lý khác nhau giữa việc công chứng và chứng thực, để người dân lựa chọn đảm bảo an toàn cho giao dịch của mình. Trường hợp người dân yêu cầu chứng thực chữ ký đối với giấy tờ mua, bán, tặng cho xe cá nhân, người thực hiện chứng thực phải xác định rõ chủ thể giao kết hợp đồng và tình trạng hôn nhân của chủ sở hữu tài sản để thực hiện việc chứng thực đảm bảo theo quy định pháp luật và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu.

- Thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng giao dịch liên quan đến bất động sản là đối tượng của hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện chứng thực và kịp thời cập nhật, chia sẻ thông tin về tình trạng giao dịch tài sản và các thông tin khác có liên quan do đơn vị thực hiện để đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin ngăn chặn và hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt Phần mềm UCHI).

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Hội Công chứng viên tỉnh phát huy vai trò của Hội Công chứng viên tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra, thi hành kỷ luật hội viên trong việc tuân thủ Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và quy định của pháp luật về công chứng. Thực hiện các giải pháp khuyến nghị tổ chức hành nghề công chứng ứng dụng thông tin trong hoạt động công chứng như trang bị các thiết bị ghi hình, thiết bị phát hiện giấy tờ giả mạo, soi chiếu dấu vân tay tại tổ chức hành nghề công chứng nhằm phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả việc công chứng các hợp đồng, giao dịch. Thường xuyên theo dõi chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng kịp thời cập nhật, chia sẻ thông tin về tình trạng giao dịch tài sản và các thông tin khác có liên quan do đơn vị thực hiện để đưa vào cơ sở dữ liệu Phần mềm UCHI./.

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188283