Tổng số: 1141
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/2021/QĐ-UBND 04/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1
Tải về 2
34/2021/QĐ-UBND 22/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 4
Tải về 1
33/2021/QĐ-UBND 15/09/2021 Bãi bỏ Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về bảo vệ mội trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1
Tải về 4
32/2021/QĐ-UBND 10/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1
Tải về 0
31/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 7
Tải về 9
30/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 5
Tải về 9
29/2021/QĐ-UBND 27/08/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 7
Tải về 3
28/2021/QĐ-UBND 23/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 3
Tải về 7
27/2021/QĐ-UBND 20/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 5
Tải về 2
26/2021/QĐ-UBND 10/08/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 12
Tải về 4
12345678910...