Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệm thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Sóc Tăng
Lượt xem: 21
Tải về 1
23/2023/QĐ-UBND 14/12/2023 Bãi bỏ Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 25
Tải về 0
12/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 Ban hành Quy định múc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 66
Tải về 12
11/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 Ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030
Lượt xem: 28
Tải về 0
10/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 32
Tải về 0
09/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
Lượt xem: 22
Tải về 3
22/2023/QĐ-UBND 07/11/2023 Quy định phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình hoạt động trên đường thủy nội địa đại phương, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên các tuyền giao thông đường thủy nội địa được giao quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 25
Tải về 0
08/2023/NQ-HĐND 17/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024.
Lượt xem: 30
Tải về 4
07/2023/NQ-HĐND 06/10/2023 Quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 30
Tải về 3
21/2023/QĐ-UBND 06/10/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 25
Tải về 0
1234