Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/2023/QĐ-UBND 14/12/2023 Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 40
Tải về 0
21/2022/QĐ-UBND 07/10/2022 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 24
Tải về 1
17/2019/QĐ-UBND 05/08/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 889
Tải về 4
01/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 888
Tải về 0
31/2008/QÐ-UBND 30/09/2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 831
Tải về
37/2008/QÐ-UBND 05/12/2008 Quyết định V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 782
Tải về
01/2008/QÐ-UBND 04/01/2008 Quyết định Ban hành Quy chế Phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 805
Tải về
41/2008/QÐ-UBND 31/12/2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 913
Tải về 1
43/2008/QÐ-UBND 31/12/2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, V/v ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1384
Tải về 1
44/2008/QÐ-UBND 31/12/2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 930
Tải về
1234567