Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Bải bỏ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 73
Tải về 3
12/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 70
Tải về 0
11/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Quy định việc xủa lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Lượt xem: 67
Tải về 3
10/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 108
Tải về 4
09/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Lượt xem: 68
Tải về 0
08/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 60
Tải về 0
07/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2022-2025
Lượt xem: 63
Tải về 9
06/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 201
Tải về 9
04/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ thu và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2022-2025
Lượt xem: 69
Tải về 11
43/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 Ban hành Quy định buộc mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 67
Tải về 6
123456