Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55/2012/QÐ-UBND 28/12/2012 Quyết định Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 935
Tải về 2
54/2012/QÐ-UBND 27/12/2012 Quyết định Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 903
Tải về 5
53/2012/QÐ-UBND 17/12/2012 Quyết định Về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 918
Tải về 2
20/2012/NQ-HDND 07/12/2012 Nghị quyết Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
Lượt xem: 913
Tải về
21/2012/NQ-HDND 07/12/2012 Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2013
Lượt xem: 927
Tải về
22/2012/NQ-HDND 07/12/2012 Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011 - 2015
Lượt xem: 916
Tải về
23/2012/NQ-HDND 07/12/2012 Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011 - 2015
Lượt xem: 923
Tải về
24/2012/NQ-HDND 07/12/2012 Nghị quyết Về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 910
Tải về
25/2012/NQ-HDND 07/12/2012 Nghị quyết Về việc quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 937
Tải về 5
26/2012/NQ-HDND 07/12/2012 Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Lượt xem: 903
Tải về
123456789