Tổng số: 94
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
48/2016/QÐ-UBND 31/12/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 927
Tải về 15
49/2016/QÐ-UBND 30/12/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 923
Tải về 2
47/2016/QÐ-UBND 27/12/2016 Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 948
Tải về 2
46/2016/QÐ-UBND 23/12/2016 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 975
Tải về 6
45/2016/QÐ-UBND 22/12/2016 Về việc quy định giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 953
Tải về 5
45/2016/QÐ-UBND 22/12/2016 Về việc quy định giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 887
Tải về 2
42/2016/QÐ-UBND 20/12/2016 Về việc ban hành Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 971
Tải về 7
43/2016/QÐ-UBND 20/12/2016 Ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1047
Tải về 8
44/2016/QÐ-UBND 20/12/2016 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 985
Tải về 5
41/2016/QÐ-UBND 19/12/2016 Ban hành quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 925
Tải về 6
12345678910