Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
39/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Quy chế trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1332
Tải về 3
14/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Quy định việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn năm 2021 – 2025, tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 1409
Tải về 12
13/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và thay thế Phụ lục số 2, 3, 10, 11, 16 ban hành kèm theo Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Soc Trăng.
Lượt xem: 1300
Tải về 32
38/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Bãi bỏ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Soc Trăng.
Lượt xem: 1084
Tải về 8
37/2020/QĐ-UBND 24/12/2020 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Só Trăng
Lượt xem: 1053
Tải về 6
36/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên đại bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 837
Tải về 30
35/2020/QĐ-UBND 07/12/2020 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 929
Tải về 6
12/2020/NQ-HĐND 11/12/2020 Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 830
Tải về 2
11/2020/NQ-HĐND 11/12/2020 Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 827
Tải về 6
10/2020/NQ-HĐND 11/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Điều 3 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 884
Tải về 17
123456