Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
Ngày 24/5/2024, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 26/KH-BCĐUBND về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024.

Kế hoạch số 26/KH-BCĐUBND được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đoàn thể về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước; qua đó, đưa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả; góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ động phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm khác.

Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, phải gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan Công an với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Tại Kế hoạch số 26/KH-BCĐUBND quy định 06 nội dung công tác trọng tâm gồm:

(1) Tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức; nhất là  đối với lãnh đạo, cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước và những người có điều kiện tiếp xúc với bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng về bảo vệ bí mật nhà nước.

(2) Tiếp tục bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy mô, tính chất hoạt động thực tế có thể thành lập Ban Chỉ đạo hoặc phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị, trình độ năng lực (có Quyết định phân công cụ thể và gửi về Công an tỉnh tổng hợp, phục vụ công tác).

(3) Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay theo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và khoản 1 Điều 21 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(4) Quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

(5) Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, tồn tại trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đặc biệt chú ý khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các khâu: Soạn thảo, sao, chụp, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao nhận tài liệu chứa bí mật nhà nước; sử dụng, quản lý, bảo vệ thiết bị, máy tính kết nối internet; trao đổi, cung cấp thông tin có nội dung bí mật nhà nước...

(6) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo sơ kết, tổng kết và đột xuất công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định tại Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm của các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh); Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ trong triển khai các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch.  

Ngoài ra, căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Định kỳ, đột xuất tập hợp báo cáo tình hình, kết quả việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo đúng quy định, cụ thể như sau: Báo cáo đột xuất được thực hiện ngay sau khi phát hiện vụ lộ, mất bí mật nhà nước hoặc theo đề nghị của Công an tỉnh; báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm trước ngày 15/12 theo quy định tại Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện Kế hoạch này./.

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220276