Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
Ngày 10/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1714 /UBND-KT về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Sóc Trăng, với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó, có 02 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã có 02 thị xã (Ngã Năm và Vĩnh Châu) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Vừa qua, Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đã tổ chức họp xét hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Cù Lao Dung và huyện Châu Thành đang thực hiện hồ sơ để trình Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lộ trình đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có thêm 03 huyện (Trần Đề, Thạnh Trị, Long Phú) đăng ký phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới, 02 huyện (Mỹ Xuyên và Cù Lao Dung) phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Nhằm đảm bảo thống nhất, chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới cấp huyện và đạt mục tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với các huyện, thị xã đã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Khẩn trương rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã, huyện và có giải pháp đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn quản lý theo các Bộ tiêu chí nông thôn mới tại Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi và ban hành hợp nhất Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, Quy định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với huyện Cù Lao Dung và huyện Châu Thành

Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung chủ động, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định Trung ương và có giải pháp ngày càng nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; phối hợp trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, sớm trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục quyết tâm, phối hợp với các Sở, ban ngành và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong đó, lưu ý sớm triển khai xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt theo quy định.

Đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao đến năm 2025

Ủy ban nhân dân các huyện chủ động tổ chức rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, huyện theo quy định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao quy định tại Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao để đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”. Trong đó, lưu ý việc tập trung chỉ đạo đối với: (1) Tiêu chí về quy hoạch xây dựng vùng huyện (hiện tại 03 huyện Trần Đề, Thạnh Trị, Long Phú đều chưa có quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định, yêu cầu các huyện khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ trình công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới); (2) Tiêu chí về công trình xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng biện pháp phù hợp; (3) Các tiêu chí đảm bảo phải đạt nếu có quy hoạch như: Bến xe khách tại huyện; Khu công nghiệp hoặc Cụm công nghiệp hoặc Cụm ngành nghề nông thôn;...; (4) Các tiêu chí thay đổi mức độ đạt theo năm công nhận (thu nhập, tỷ lệ đạt chuẩn ấp văn hóa nông thôn mới); (5) Điều kiện 100% thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định.

Yêu cầu các Sở, ngành phụ trách tiêu chí xây dựng nông thôn mới thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương, tập trung chỉ đạo các huyện theo kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn đến năm 2025, đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định kịp thời.

Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở, ngành liên quan hướng dẫn địa phương trong công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Lưu ý, Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện theo thẩm quyền được phân cấp của Luật và đảm bảo chất lượng đồ án quy hoạch theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Tập trung cải tạo, làm sạch cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới đáp ứng tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 977/UBND-KT ngày 08/4/2024; đồng thời, quan tâm chỉ đạo các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa sự đồng thuận trong Nhân dân về xây dựng nông thôn mới, tập trung giải quyết các vấn đề còn hạn chế, tồn tại, ổn định bền vững an ninh, trật tự, đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao về xây dựng nông thôn mới, các Sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo triển khai có hiệu quả 07 nhóm giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; quan tâm và soát và thực hiện quy định về xét, thu hồi quyết định công nhận các đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011 - 2020 (triển khai thực hiện từ ngày 02/8/2024) và trong giai đoạn 2021 - 2025 (triển khai thực hiện từ ngày 02/02/2025) theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 và Quyết định số 03/2024/QĐ- TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn này. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc tiến độ chung, định kỳ báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220132