Triển khai một số biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 08/5/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 04/CT-UBND về việc triển khai một số biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Nhiệm vụ chung

- Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, phê duyệt, điều chỉnh (hoặc trình phê duyệt, điều chỉnh) các quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực chuyên ngành để triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương do cơ quan, đơn vị mình phụ trách đã đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng.

- Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng và các quy hoạch, kế hoạch thuộc chức năng tham mưu của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách chịu trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư đối với các phương án, quy hoạch, kế hoạch nêu trên.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1504/UBND-TH ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc phối hợp thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/4/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các sở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Công văn số 2842/UBND-TH ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, lưu ý việc phát triển các dự án đầu tư phải đảm bảo nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội (các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trong quá trình đề xuất, thẩm định, kiểm tra, giám sát các dự án; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các Sở, Ban ngành tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội).

- Tăng cường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, đúng pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể liên quan các dự án đang khó khăn

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu cập nhật, bổ sung nội dung hướng dẫn các vấn đề chưa rõ (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án trùng một phần hoặc toàn bộ vị trí,...) trong quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư thứ cấp trong cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 và cụm công nghiệp Ngã Năm. Thực hiện tốt, phát huy vai trò Thường trực Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, rà soát cơ sở pháp lý đối với các dự án dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo các dự án đủ điều kiện tổ chức đấu giá và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức đấu giá. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và trình phê duyệt các hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan rà soát, xác định quy định của pháp luật về việc cho thuê vùng nước đối với dự án bến cảng; cảng, làm cơ sở cập nhật, bổ sung các quy hoạch có liên quan cho phù hợp.

- Sở Xây dựng: Phối hợp các cơ quan liên quan rà soát các quy hoạch xây dựng đảm bảo các dự án đủ điều kiện về quy hoạch xây dựng để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp các quy hoạch chưa đảm bảo phù hợp thì đề xuất hoặc hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền làm cơ sở thu hút đầu tư.

- Sở Tài chính: Chủ trì rà soát cơ sở pháp lý, đảm bảo các dự án đủ điều kiện tổ chức đấu giá và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất (có tài sản trên đất) được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức đấu giá. Phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan rà soát, xác định quy định của pháp luật về việc cho thuê vùng nước đối với dự án bến cảng; cảng, làm cơ sở cập nhật, bổ sung các quy hoạch có liên quan cho phù hợp.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, theo dõi việc hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với các dự án lĩnh vực du lịch.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn chỉnh cơ sở pháp lý để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án nguồn điện (dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo); tháo gỡ khó khăn về đất đai, điều chỉnh dự án... đối với các cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng, sớm đưa các cụm công nghiệp vào vận hành. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn chỉnh cơ sở pháp lý để tổ chức kêu gọi đầu tư đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để thu hút nhà đầu tư thứ cấp, sớm đạt tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 và cụm công nghiệp Ngã Năm.

- Sở Giao thông vận tải: Phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan rà soát, xác định quy định của pháp luật về việc cho thuê vùng nước đối với dự án bến cảng; cảng, làm cơ sở cập nhật, bổ sung các quy hoạch có liên quan cho phù hợp. Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xác định vị trí, quy mô, quy hoạch các dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở công bố kêu gọi các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, các quy định có liên quan khác đối với các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; căn cứ vào Quy hoạch tỉnh, bố trí quỹ đất phù hợp để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý; khắc phục tình trạng khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ dự án đầu tư; trường hợp chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư và các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện./.

MH

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188421