Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày 13/5/2024 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng ban hành Chương trình số 52-CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chương trình số 52-CTr/TU được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển tỉnh nhà. Tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện tại các đơn vị trong tỉnh để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra và bảo đảm đúng quy định. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được cấp thẩm quyền giao. Nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị và công chức, viên chức trong các đơn vị trong tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương mình.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau: (1) Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước. (2) Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. (3) Trong quản lý, sử dụng tài sản công. (4) Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. (5) Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp. (6) Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Ngoài ra, tại Chương trình số 52-CTr/TU quy định các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình này. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tham gia góp ý, hoàn thiện các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình này.

 Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng quy định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; tăng cường giám sát việc thực hiện Chương trình này và chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình này; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188494