Kế hoạch bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Khmer) thuộc nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và Đề án đào tạo tiếng Khmer được phê duyệt tại Quyết định số 1702- QĐ/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 13/5/2024 Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025 ban hành Kế hoạch số 20/KH-BCĐUBND về bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Khmer) thuộc nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024.

Về phạm vi thực hiện: Các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) và xã, phường, thị trấn (cấp xã) vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Về đối tượng thực hiện: Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; lực lượng công an, quân sự công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Về nội dung thực hiện gồm:

- Tổ chức bồi dưỡng: Trình độ căn bản: Dự kiến mở 01 lớp 40 học viên. Giảng dạy cả 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), trong đó tập trung vào 2 kỹ năng căn bản (nghe, nói) trong giao tiếp. Sau khi hoàn thành khóa học học viên sẽ được tổ chức kiểm tra để cấp giấy chứng nhận.

- Thời gian dự kiến: Quý II, III/2024 (thời gian học khoảng 05 tháng, tương đương 300 tiết học).

- Địa điểm: Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ.

- Hình thức bồi dưỡng: Học trực tiếp (vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật).

Tại Kế hoạch quy định trách nhiệm của Ban Dân tộc trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Phối hợp Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện theo quy định. Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ Đạo Đề án đào tạo tiếng Khmer tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp cung cấp chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được phê duyệt tại Quyết định số 1702-QĐ/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chiêu sinh học viên theo quy định. Tổng hợp danh sách học viên của địa phương.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng quy định trách nhiệm của Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ trong việc biên soạn, thẩm định tài liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên giảng dạy, quản lý lớp học và phối hợp triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Khmer) cho cán bộ, công chức, viên chức, viên chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Sở Tài chính phối hợp với Ban Dân tộc, các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy định; phối hợp hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tinh chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số cử cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Khmer) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Dân tộc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch này; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Khmer) theo nội dung kế hoạch; cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự đầy đủ theo chỉ tiêu khi có yêu cầu./.

Hồng Vân

 

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188368