Sóc Trăng ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2024
Ngày 15/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2024.

Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2024 được ban hành nhằm mục tiêu phấn đấu trong năm 2024, thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô lớn, mang tính chất động lực, phù hợp với lợi thế của tỉnh; trong đó chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến và bảo vệ môi trường. Vận động thu hút đầu tư theo danh mục Dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn đến năm 2030, trong đó tập trung vào những đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp xúc, gặp gỡ 110 nhà đầu tư, số vốn đăng ký hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó cấp chủ trương đầu tư khoảng 30%.

Trên cơ sở đánh giá các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh trong những năm vừa qua, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh Sóc Trăng dự kiến thực hiện với 08 nội dung cụ thể sau: (1) Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư. (2) Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư. (3) Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư. (4) Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. (5) Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư. (6) Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. (7) Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư. (8) Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Tại Chương trình quy định trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 đảm bảo đúng định hướng lĩnh vực và đối tác ưu tiên thu hút đầu tư. Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Chương trình trình xúc tiến đầu tư năm 2024 theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, tại Chương trình cũng quy định trách nhiệm của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai Chương trình trình xúc tiến đầu tư năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188331