Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 16/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Tại Quyết định số 955/QĐ-UBND quy định trình tự thực hiện cụ thể gồm:

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng.

- Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng và trình phê duyệt dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng.

- Sở Tài chính thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Sở Xây dựng thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật về đấu thầu.

- Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn tổ chức lập, lấy ý kiến, thẩm định và trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng theo quy định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng.

- Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng, Sở Xây dựng tổ chức công bố quyết định phê duyệt và lưu trữ Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, tại tại Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc đăng tải công khai Kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; đồng thời gửi Kế hoạch về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Thông báo, phổ biến, gửi Kế hoạch đến các cơ quan, địa phương có liên quan để biết, tổ chức thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188370