Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Sóc Trăng hướng dẫn tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"
Ngày 08/5/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Sóc Trăng ban hành Công văn số 10/HĐPH-TT về việc thực hiện phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nộ dung:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Tại Công văn, Hội đồng phối biến, giáo dục pháp luật thành phố Sóc Trăng đ nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật Luật Đất đai theo các chuyên đề chuyên sâu bằng hình thức đa dạng, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng đưa các quy định của Luật Đất đai năm 2024 vào đời sống. Trong đó cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở theo Công văn số 02/HĐPH-TT ngày 23/02/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 và Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 21/3/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Sóc Trăng về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Sóc Trăng năm 2022.

2. Tổ chức triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Yêu cầu chung trong triển khai thực hiện Đề án

Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trong triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 07/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng. Phát huy vai trò và trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố trong thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức; sự chủ động, sáng tạo của cấp cơ sở. Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai tổng thể, đồng bộ, toàn diện Kế hoạch số 159/KH-UBND từ thành phố đến cơ sở, chú trọng trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và quan tâm thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Về nhiệm vụ cụ thể:

(1) soát tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 07/12/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Sóc Trăng để xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ, toàn diện, tránh bỏ sót nhiệm vụ; phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND.

(2) Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 07/12/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố bằng hình thức phù hợp; chú trọng việc hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

(3) Quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm khác cho việc thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 07/12/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố.

(4) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 07/12/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Sóc Trăng; tôn vinh, khen thưởng, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

(5) Kịp thời niêm yết công khai, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và phường ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật được kịp thời, đầy đủ, chính xác; đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, pháp luật của địa phương./.

Tấn Hòa

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188472