Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 06/5/2024, Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2024.

Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội gồm tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý Nhà nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội bao gồm: Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Nội dung chỉ tiêu thống kê quy định chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH.

3. Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội gồm:

- Chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho Bộ LĐTBXH chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

- Chỉ tiêu thống kê do Bộ ban hành: gồm 08 nhóm chỉ tiêu: Lao động – Việc làm; Giáo dục nghề nghiệp; Người có công; Bảo trợ xã hội – Giảm nghèo; Phòng chống tệ nạn xã hội; Chăm sóc và bảo vệ trẻ em; Bình đẳng giới; Thanh tra và các lĩnh vực khác.

Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, khi Thông tư này có hiệu lực thi hành./.

Tấn Hòa

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188513