Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 20/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 125/NQ-CP, ngày 08/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của công tác bảo hiểm trong đời sống xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

(2) Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm, gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển số người tham gia bảo hiểm, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu được giao hằng năm và chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(3) Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát đối với các ngành chức năng về thực hiện chính sách bảo hiểm, góp phần tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm.

(4) Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh:

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm từ tỉnh đến xã, bảo đảm hoạt động trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn hiện nay.

- Tăng cường phối hợp, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn; hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ, duy trì việc làm, tham gia và đóng đầy đủ bảo hiểm cho người lao động.

- Tăng cường phối hợp thực hiện đối chiếu, kiểm tra, thanh tra, yêu cầu chủ sử dụng lao động tham gia, đóng đầy đủ bảo hiểm; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ và chậm đóng bảo hiểm cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm sử dụng quỹ hiệu quả, đúng quy định; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lạm dụng hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng vượt quỹ bảo hiểm y tế. Tăng cường giáo dục, nâng cao trách nhiệm, y đức thầy thuốc; quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế được thụ hưởng tốt các dịch vụ y tế.

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội,… bảo đảm kịp thời, đầy đủ, không để sót đối tượng. Chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp khác, ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (đặc biệt là hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bí thư, phó bí thư chi bộ; trưởng ban nhân dân khóm, ấp; người có uy tín trong cộng đồng;…); mua thẻ bảo biểm y tế cho hộ gia đình gặp khó khăn và hỗ trợ thêm mức đóng bảo biểm y tế cho học sinh, sinh viên ngoài mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền, vận động, đôn đốc học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

- Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động và người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; tuyên truyền, vận động các thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

- Không bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ, chậm đóng bảo hiểm cho người lao động; đồng thời, xem xét đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm.

 (5) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; đặc biệt, chú ý vận động lực lượng đoàn thanh niên, hội viên hội liên hiệp phụ nữ và hội nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của tỉnh và hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, bảo hiểm y tế toàn dân.

 (6) Đảng uỷ Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; đồng thời, tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, sĩ quan tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thân nhân đối với các trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 (7) Các chi, Đảng bộ sở, ban, ngành tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người thân trong hộ gia đình (nếu không thuộc diện tham gia bắt buộc). Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, thị xã rà soát, cập nhật danh sách tham gia của người thân trong hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức; định kỳ báo cáo thường trực huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ hằng quý để kịp thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

(8) Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm trong năm 2024 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm.

(9) Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bảo hiểm; hạn chế thấp nhất sai phạm, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến bảo hiểm và hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao hằng năm.

(10) Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm; về nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm; nêu gương điển hình những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo hiểm; đồng thời, công khai thông tin các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện Chỉ thị; tham mưu sơ kết, tổng kết; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện để kịp thời có giải pháp chỉ đạo phù hợp./.

MH

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188338