Sở Tư pháp tổ chức họp giao ban tháng 4 năm 2023
Nhằm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tháng 4, đề ra kế hoạch tháng 5 năm 2023; Chiều ngày, ngày 14/4/2023, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp giao ban tháng 4 với lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở. Đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp, cùng dự có đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, đồng chí Đinh Hoàng Muôn Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Trong tháng qua, với sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của lãnh đạo Sở, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc Svà toàn thể công chức, viên chức người lao động cơ quan nên các công việc đề ra trong tháng, cũng như các công việc đột xuất phát sinh khác đều được triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành đúng tiến độ nỗi bật như:

Công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật: Có ý kiến đối với 06 đề nghị xây dựng của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động – Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh. Thực hiện thẩm định 06 dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật và góp ý 06 dự thảo VBQPPL và 02 dự thảo văn bản hành chính; Tự kiểm tra 01 Quyết định do UBND tỉnh ban hành và đang kiểm tra theo quy định; Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; thành lập Đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL): Tổ chức 30 hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng làm công tác hoà giải ở cơ sở; truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội; tổ chức hội nghị tập huấn chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 3.000 đại biểu tham dự; Thực hiện xây dựng, biên tập và đăng tải 14 Infographic, 15 Video về các chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4/2023, tuyên truyền, PBGDPL về các vấn đề xã hội quan tâm. Đăng tải 04 tin bài trên Chuyên mục “Mỗi tuần 1 điều luật” trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh, nội dung tuyên truyền các quy định pháp luật gần gũi, liên quan mật thiết đến người dân và doanh nghiệp; Trong tháng 4/2023, tỷ lệ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt 85%.

Công tác hành chính và bổ trợ tư pháp: Báo cáo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp kết quả thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Công văn số 213/HTQTCT-HT ngày 10/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Tiếp tục triển khai số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo chủ trương đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tính đến thời điểm hiện nay, doanh nghiệp công nghệ thông tin đã thực hiện scan tất cả các loại sổ, số hóa được 1.414.170 dữ liệu và chuyển 1.405.545 dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho 02 trường hợp; Cấp Phiếu LLTP: 861 trường hợp; tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu LLTP: 1.266 hồ sơ, trong đó 531 hồ sơ trực tuyến (từ ngày 10/3/2023 đến 09/4/2023); Cập nhật án tích gửi Trung tâm LLTP quốc gia: 104 trường hợp; gửi thông tin bổ sung đến Trung tâm LLTP bằng điện tử: thông tin.

Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) : Đã tiếp nhận trong tháng là 45 vụ việc. Trong đó lĩnh vực hình sự: 36 vụ việc; dân sự: 08 vụ việc; hành chính: 01 vụ việc; hình thức TGPL tham gia tố tụng: 45 vụ việc; Tổ chức truyền thông tại các xã: Viên An, Viên Bình huyện Trần Đề; xã Mỹ Hương, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng; phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Sóc Trăng tổ chức truyền thông về TGPL tại: Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, Hội người mù tỉnh Sóc Trăng.

Công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; quản lý xử lý vi phạm hành chính: Ban hành Kết luận thanh tra số 01/KLTT-STP ngày 03/4/2023 về việc thanh tra chuyên ngành đột xuất lĩnh vực bổ trợ tư pháp đối với Văn phòng công chứng Trần Văn Năm. Đồng thời theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra; Ban hành Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 22/03/2023 về việc thanh tra chuyên ngành Văn phòng công chứng Lý Chenl, xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra, thông báo triển khai thực hiện đến đối tượng thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra và các đơn vị có liên quan theo quy định. Đồng thời, ngày 03/4/2023, Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra tại Văn phòng công chứng Lý Chenl và đang tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị;  Lãnh đạo Sở tiếp định kỳ, đột xuất: 02 kỳ tiếp (không phát sinh trường hợp người dân đến liên hệ); trong tháng, Sở Tư pháp không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; Lấy ý kiến các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan đối với dự thảo Công văn chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Cung cấp tài khoản cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về XLVPHC trên địa bản tỉnh Sóc Trăng gửi về Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; các cơ quan Trung ương đặt trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành: Tiếp tục ban hành các Kế hoạch phục vụ cho công tác năm 2023, nổi bật như: Kế hoạch tuyên truyền CCHC; kiểm tra CCHC; phát động phong trào thi đua 2023; phong trào thi đua Chuyển đổi số, giai đoạn 2021 – 2025; Thường xuyên cập nhật tin, bài về công tác CCHC trên Trang thông tin điện tử của Sở; đề xuất đăng tin trên chuyên trang CCHC của tỉnh.

Cuộc họp cũng đã thảo luận, thống nhất đưa ra các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tháng 5 năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong Phó Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 của toàn thể công chức, viên chức người lao động thuộc Sở, đồng thời đồng chí đề nghị các phòng và đơn vị thuộc Sở trong thời gian tới cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, nhằm đảm bảo các công việc được thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và hoàn thành kế hoạch 2023 đề ra, trong đó tập trung: Tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ; Tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh; Tổ chức 11 hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn thể ở cơ sở các huyện, thị xã, thành phố; Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023; Xây dựng dự thảo Quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, đăng ký xóa thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; Thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên, tổ chức việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở gắn với việc thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền.

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974980