Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023
Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023. Ngày 19/01/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Theo đó, lựa chọn 02 lĩnh vực trọng tâm để theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá và bảo đảm an sinh xã hội. Phạm vi theo dõi về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và lao động, việc làm. 

Theo Kế hoạch số16/KH-UBND, các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật cụ thể bao gồm: (1) Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật. (2) Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. (3) Kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật. (4) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. (5) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. (6) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị, UBND cấp huyện; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm đầu ra, thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan. Mục đích xem xét, đánh giá khách quan thực trạng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

 

Phòng Xây dựng, kiểm tra VBQPPL & TDTHPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188488